8.Cadde 21. Sokak (Eski 68. Sokak) No:16 Emek / ANKARA   06510
Tel: (0 312) 212 64 50 (Pbx)
Faks: (0 312) 212 41 43
E-Mail: elimko@elimko.com.tr